fbpx

Brattkort

I hallen vår så må du ha Brattkort for å klatre i tau. Det er ikke nødvendig med Brattkort for å buldre. Følgende ansvarserklæring gjelder for brattkort:

 • Klatring er en risikoaktivitet som du utøver på eget ansvar.
 • Du påtar deg det fulle ansvaret for egen aktivitet og opphold i klatreanlegget.
 • Verken veggeier eller personale kan holdes ansvarlige for tap eller skade som inntreffer i forbindelse med vanlig klatring.
 • Du vil følge reglene for sikker klatring (klatrevettplakaten) under opphold i anlegget.
 • Du vil gjøre ditt beste for å ivareta andres sikkerhet i klatreanlegget.
 • Du vil innrette deg etter instrukser fra personalet.
 • Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr.
 • Uaktsomhet eller brudd på reglene kan medføre bortvising. Grove eller gjentatte brudd kan medføre at Brattkort blir inndratt.
 • Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv.
 • Sikkerhetsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet.
 • Voksne Brattkortinnehavere kan la andre sikre uten Brattkort, under forutsetning av at vedkommende er under direkte tilsyn av Brattkortinnehaveren, som da påtar seg ansvaret.

Dette er selve ansvarserklæringen som du underskrev da du tok brattkortprøven.  I tillegg bør du være oppmerksom på følgende nærmere bestemmelser om Brattkort:

 1. Kravet for å få Brattkort er at klatreren består Brattkortprøven, samt leser gjennom ansvarserklæringen for Brattkort og aksepterer denne ved å skrive under på kortet.
 2. Brattkort gir adgang til klatring ved alle klatreanlegg som har innført Brattkortordningen, uten ytterligere ferdighetskrav eller andre forbehold.
 3. Et klatreanlegg kan likevel sette en høyere aldersgrense for selvstendig klatring enn den som gjelder for å ta Brattkort (opp til 18 år).
 4. Brattkort skal normalt ikke utstedes til barn under 13 år. Barn under 13 år som har fulgt organisert klatring over lengre tid, og som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt, kan etter grundig vurdering og foresattes samtykke gis Brattkort.
 5. Brattkortinnehavere over 18 år har som hovedregel adgang til ta med seg en person som ikke har Brattkort og å la vedkommende klatre mens kortinnehaveren selv sikrer (eksempelvis foreldre med barn). En klatrer uten Brattkort kan øve på å sikre andre under direkte tilsyn av person som har Brattkort. Innehaveren av Brattkort er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte, og for at den som er med blir gjort kjent med de ansvarsforholdene som ansvarserklæringen innebærer.
 6. Brattkort varer evig og behøver ikke fornyes, men i dette ligger det en forpliktelse for innehaveren til å sørge for at han/hun holder kunnskapen ved like. Er man ute av trening bør man ta et nytt kurs.
 7. Veggeieren kan med midlertidig eller varig virkning begrense eller oppheve adgangen gitt i punkt 5 hvis spesielle hensyn tilsier det. I så fall skal veggeieren sende melding til NKF om dette, og dessuten opplyse om dette i NKFs anleggsdatabase.
 8. Brattkort er ikke påkrevd for å delta på kurs. Instruktør på organisert klatring kan slippe til klatrere uten Brattkort. Instruktøren står da ansvarlig for sikkerheten.
 9. Tapt kort erstattes av nytt kort dersom klatreren legitimerer seg og står i kortregisteret. Erstatningskort skal ikke føres i kortregisteret fordi dette vil medføre dobbeltregistrering.
 10. Veggeier beholder retten til å veilede og tilrettevise enkeltklatrere.
 11. Kortet kan inndras av NKF, dets medlemsklubber eller veggvakt ved grove eller gjentatte brudd på sikkerhetsrutinene.